Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sokolovce

Základné údaje
Obec leží na ľavom brehu Váhu pod západnými svahmi Považského Inovca. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1293 pod názvom Zokol. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené zo staršej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy zo staršej doby železnej (latén) a zaujímavý je germánsky hrob z 3. stor. n. l. Medzi významné pamiatky v obci patrí barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý má stredoveké jadro s okolitým parkom. Barokový kostol Povýšenia sv. Kríža so zázračnou sochou Bolestnej Panny Márie (zo začiatku 18. stor.), fara a kaplnka v obci pochádzajú z 18. stor. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a výrobou nepálených tehál, dnes dochádzajú za prácou.
Späť