Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jastrabá

Základné údaje
Leží v Kremnických vrchoch v doline pravostranného prítoku Ihráčskeho potoka. Hoci sa najst. písomná zmienka viaže k r. 1487, osídlenie lokality je podľa archeol. výskumov oveľa staršie. Obec možno zaradiť k najst. lokalitám sev. Tekova (eneolitné sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej, halštatské a rímsko - barbarské sídlisko). Záznam o Jastrabej i o okolitých obciach sa nachádza v účtovných knihách, tzv. Hypolytových kódexoch (originál uložený v št. archíve v Modene), v ktorých sa viedli hosp. písomnosti ostrihomského arcibiskupstva. Od r. 1776 prešla do majetku banskobystrického biskupstva. Postavenie a význam Jastrabej dokumentuje fakt, že jej farský kostol s farou a školou bol už v stredoveku dôležitým centrom duchovnej, kultúrnej i školskej vzdelanosti celého okolia. Obyv. sa zaoberalo prevažne poľnohosp. Kostol sv. Michala arch. je ranogot. stavba, pochádzajúca z prelomu 13. - 14. stor., upravená v 17. a 18. stor. Neskorobarok. prícestná kaplnka pochádza z konca 18. stor. V obci pôsobil Karol A. Medvecký (1875 - 1937) - historik, publicista a Peter Tomkuljak (1838 - 1894) - publicista, zberateľ ľudových piesní.
Späť