Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Obid

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na ľavobrežnom poriečnom vale Dunaja, 7 km JZ od Štúrova. Chotár obce tvorí odlesnené územie na rovine, vytvorenej z nánosov, pretkanými ramenami vodných tokov. Smerom na sever, terén pokrytý sprašou, terasovito stúpa. Najsevernejšia časť chotára plynule prechádza do južných svahov Belianskch kopcov. Prvá písomná zmienka o obci Ebed je z r. 1237 keď ju kráľ Belo IV. odobral hradu Hlohovec a daroval ju Ostrihomskej kapitule. Zároveň sa stala filiálnou farnosťou ostrihomskej arcidiecézy. V 13. stor. bola časť obce majetkom šľachty z Mužle, ktorá v r. 1250 a 1259 predala časť svojich podielov kapitule. V r. 1439 kráľ Albrecht II. Habsburský potvrdil kapitule vlastníctvo obce Obid s ostrovom. V r. 1543 sa obec, už pod menom Veľký Obid, stala majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. Súčasne sa spomína aj pustatina Malý Obid. V r. 1543 obe obce zničili Turci, a v r. 1570 neboli obývané. V r. 1664 bolo vo Veľkom Obide 50 domácností poplatných Turkom, poddaní obrábali aj spustnutý Malý Obid. Po povodni v r. 1876 bola obec obnovená vo väčšej vzdialenosti od Dunaja. V r. 1895 pustošila ďalšia povodeň. Z toho dôvodu bola vybudovaná v r. 1899 hrádza. Obyvatelia sa zaoberali rybárstvom, poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťo Maďarska. Obec značne poškodil prechod frontu v jan. 1945. V r. 1976 - 1999 bola súčasťou Štúrova. Obyvatelia sa zaoberali rybárstvom, poľnohosp. a vinohradníctvom. JRD založili v r. 1952. Časť obyv. dochádza za prácou do Štúrova a Maďarska. V obci sú zvyšky románskeho kostolíka z pol. 12. stor. Neorománsky rím. kat. kostol sv. Štefana kráľa bol postavený v r. 1732 v barokovom štýle. V miestnom cintoríne sa nachádza kaplnka z r. 1862, postavená v romantickom štýle. Treba ešte spomenúť Stĺp milénia postavený vedľa kostola a pomník padlým v 1. a 2. svet. vojne pred kostolom.

Späť