Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Mýtne Ludany

Základné údaje
Ležia na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v širokej kotlinovej doline dolného Hrona. V chotári sa nachádza chránené územie Dolná Sikenica (ichtyologická a zoogeografická lokalita, niektoré vzácne druhy rýb). Osídlenie lokality dokladajú laténske sídliskové nálezy. Písomne sa obec uvádza v r. 1075 (villa Ludan), bola význačným miestom, kde opátstvo v Hronskom Beňadiku dostalo 10 domov s poddanými, ovocným sadom a 5 popluží. V r. 1388 sa stali mýtnym a trhovým miestom Levického panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku, v r. 1947 - 48 sem presídlili Slovákov z Maďarska.

Neskorogot. kostol Všechsvätých z konca 15. stor. bol renes. upravený v r. 1570 a barokovo v r. 1770. Barok. - klas. kostol (ref.) postavený ako tolerančný pochádza z r. 1785, veža bola pristavená v r. 1802. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pochádza z 19. stor. Vojnové udalosti pripomína pamätné miesto na Vápniku (pozorovateľňa maršala Malinovského).
M. č.: dobogov, mýtne ludany.
Späť