Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Salka

Základné údaje
Leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa, 11 km na SV od Štúrova. V katastri obce sa nachádza od r. 1993 chránené územie v lokalite Sovie vinohrady o výmere 4,86 ha. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1156 pod menom Zalka, kedy sem boli preložené soľné mýta z Nány a zo Štúrova. V r. 1252 kráľ Belo IV. dal zem v Malých Kosihách hosťom zo Salky a v r. 1261 Salku zamenil s majetkami Ostrihomského arcibiskupstva, ktoré sa stalo jej dlhodobým vlastníkom. V r. 1554 Fr. Nyáry s vojskom porazil pri obci Turkov. V r. 1570 bolo v obci 69 domácností a na Ipli pracoval mlyn. V tureckom súpise je Salka zaznačená ako veľká obec. V r. 1664 mala 136 domácností. Obec sa od r. 1754 vyvíjala ako mestečko (oppidum) s trhovými výsadami, ktoré dostala od cisárovnej Márie Terézie. Výsady boli v roku 1888 zrušené, jarmoky však pretrvávali do r. 1945. Vyučovanie detí je doložené od r. 1757. Na cirkevnej pôde hospodárili predialisti. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a chovom dobytka. Významné bolo aj pestovanie ľanu a konopí. V r. 1902 bol v obci postavený železný most. V r. 1938 - 1945 sa stala súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1953, malo však krátke trvanie. Znovu bolo založené v r. 1959. Neskorobarokový rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z 2. pol. 18. stor. bol rozšírený v r. 1950

Späť