Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Trebatice

Základné údaje
Obec leží na styku severného výbežku Trnavskej pahorkatiny a považského výbežku Podunajskej nížiny na terase Dudváhu. Chotárom preteká Dudváh. Obec sa prvýkrát spomína v Zoborskej listine z r. 1113 pod názvom Trebeta. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. Z obce pochádza nález pozostatkov mamuta a žiarové hroby príslušníkov tzv. bošáckej skupiny (neskorá doba kamenná). Pozoruhodný je objav pozostatkov kultového objektu z neskorej doby bronzovej (fragmenty plasticky zdobeného priečelia stavby). Významnými pamiatkami v obci sú rim. kat. klasicistický kostol sv. Štefana kráľa postavený v r. 1851. Pred kostolom stojí Mariánsky pomník z r. 1855 a pomník padlým z 1. svet. vojny. Medzi drobné sakrálne pamiatky patria: kaplnka sv. Štefana kráľa na cintoríne a kríže a sochy z 18., 19. a 20. stor. Obec patrí do farnosti Krakovany. Na hist. pečatiach, ktoré obec používala, sa objavuje motív sv. Štefana kráľa (1703, 1782 a 2. pol. 18. stor.). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka, neskôr v obci fungovala i obecná tehelňa, bola tu vybudovaná motokárová dráha a uskutočňovali sa tu preteky s medzinárodnou účasťou. Dnes v obci sídlia rôzne súkromné firmy a obchody, niektorí obyvatelia pracujú v Piešťanoch a vo Vrbovom.
Späť