Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Čerín

Základné údaje
Leží vo Zvolenskej vrchovine v doline potoka Zolná pri križovatke ciest. Pahorkovité územie charakterizuje prevažne široké ploché formy. Názvy obce: r. 1300 Cheren, r. 1438 Cheryn, 1808 Czeryn; 1920 Čeren; 1927 Čerín; maď. Cserény. R. 1300 daroval kráľ lesnaté neobývané územie Chren Pavlovi, Madáchovmu synovi. Od 15. stor. sa uvádza medzi príslušenstvom Vígľašského hradného panstva. Asi v druhej pol. 15. stor. vznikla pri Čeríne osada Závada (spomína sa r. 1538), v druhej pol. 18. stor. Turci vydrancovali Čerín. Okrem poľnohospodárstva sa obyvatelia už od 18. a 19. stor. zaoberali obchodom s dobytkom a ošípanými, ktoré predávali zväčša na banskobystrických jarmokoch. Medzi najstaršie pamiatky patrí gotický kostol sv. Martina zo začiatku 14. stor., ohradený kamenným múrom so strieľňami, upravovaný v 15., 17. a 18. stor. V presbytériu sú nástenné maľby z konca 18. stor. (ikonograficky cenné vyobrazenia hudobných nástrojov), v lodi zo začiatku 15. stor. maľovaný drevený strop zo 16. stor., kamenná gotická krstiteľnica z konca 14. stor.; zariadenie zo 16. - 18. stor. a drevená stĺpiková zvonica pri kostole.
M. č.: čačín, čerín.
Späť