Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Rakovice

Základné údaje
Obec leží na terase Dudváhu a chotár obce na Trnavskej pahorkatine. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1262 pod názvom Rokoych. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené z mladšej a neskorej doby kamennej. V r. 1943 až 1945 boli Rakovice pričlenené do Veselého. Medzi pamiatky v obci patrí pôvodne renesančný kaštieľ (17. stor.) klasicisticky prestavaný v r. 1856, okolo ktorého je anglický park z 19. stor. Zvonica v obci je z konca 18. stor., prícestné sochy sú z 18. -19. stor. V r. 1921 sa v obci narodil neskorší biskup Mons. Peter Dubovský. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. V obci sa nachádza Združená stredná škola poľnohospodárska. Dnes obyvatelia dopracujú i v Piešťanoch a vo Vrbovom.
Späť