Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šalov

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v širokej doline dolného Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou a nálezy z doby bronzovej. Písomne sa obec spomína v r. 1280 (Sorlou), patrila rod. Hunt - Poznanovcov, neskôr panstvu Želiezovce. Do 19. stor. vlastnila tunajšie majetky rod. Eszterházyovcov, do 20. stor. gróf Breuner. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, doplnkovo tkaním plátna a pokrovcov. Obec má vzhľadom na rybárske a poľovné revíry výborné predpoklady pre ďalší rozvoj turizmu a agroturistiky. Kostol (ref.) bol postavený v r. 1896.
Späť