Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Chtelnica

Základné údaje
Obec leží na styku južných svahov severnej časti Malých Karpát a severných výbežkov Trnavskej pahorkatiny v údolí Chtelnického potoka. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1208 pod názvom Wytelnize. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšej a neskorej doby kamennej. Slovanské osídlenie dokladajú nálezy keramiky z obce i kostrový hrob. V intraviláne obce sa našli mladšie nálezy (17. -19. stor.) súvisiace s tunajšou hrnčiarskou výrobou. Z obce pochádza a pôsobilo tu niekoľko významných osobností - učiteľov, kňazov, národovcov, napr. spisovateľ D. Štubňa-Zámostský, lekár K. Kapeller. Najstaršou pamiatkou v obci je kostol sv. Jána Krstiteľa (koniec 13. stor.). Významnými pamiatkami sú rím. kat. kostol Najsvätejšej Trojice (koniec 18. stor.). Medzi drobné sakrálne pamiatky patria kaplnky, prícestné kríže a sochy v chotári obce z 18., 19. a 20. stor. Zaujímavý je epitaf čižmárskeho majstra z r. 1737 v kaplnke Bolestnej Panny Márie na cintoríne. Kaštieľ, ktorý tvorí dominantu obce, pochádza zo 16. stor. Na historických pečatiach, ktoré obec používala, sa objavuje Baránok Boží, ktorý nesie kríž s koruhvou (1610). Chtelnica bola v minulosti poľnohosp. a remeselníckym mestečkom. Významná bola i produkcia vína, rozšírené bolo i mlynárstvo Z remeselníkov to boli hrnčiari, krajčíri, čižmári, tkáči, súkenníci a ševci. Dnes v obci sídlia rôzne súkromné firmy a obchody, poľnohosp. družstvo, v chotári obce sú rekreačné zariadenia (zámoček, pioniersky tábor, chaty, dve vodné nádrže). Niektorí obyvatelia pracujú v Piešťanoch a vo Vrbovom. Fungujú tu hudobné súbory, športové kluby, osvetová a spolková činnosť.

Späť