Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sebechleby

Základné údaje
Ležia na juhových. úpätí Štiavnických vrchov. Chotár je zalesnený dubovým a bukovým lesom, nižšie plošinné časti sú odlesnené. Názvy obce: 1135 - Zebehgleb; 1219 - Zuyhplip; 1285 - Scebehlyb; 1773 - Sebechleby; maď. Szebeléb; nem. Siebenbrot. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1135. V r. 1156 ostrihomský arcibiskup Martirius daroval svojej kapitule dežmu zo sedemdesiatich dedín, medzi ktorými sú aj Sebechleby. Župan Detre ju r. 1222 predal. V r. 1291 uhorský panovník Ondrej na pamiatku svojej korunovácie daroval obec ostrihomskému prepoštovi. Začiatkom 15. stor. získali mestské výsady. V r. 1551 - 1606 okupovali Sebechleby Turci, dane im boli platené v naturáliách. V 17. stor. zaznamenali v obci cech krajčírov, zachovali sa aj artikuly mlynárskeho a kováčskeho cechu. R. 1715 mala 8 remeselníkov, najmä čižmárov a krajčírov a 165 poddanských domácností. V 19. stor. sa obyv. zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a ovocinárstvom. Sebechleby boli miestom zberu národopisného materiálu Andreja Kmeťa (1841 - 1908). Najvýznamnejšou hist. pamiatkou je rom. rím. kat. kostol z r. 1233 (zachovalo sa presbytérium), r. 1584 zbúraný, r.1608 znovu postavený; barok. kaplnky a veža z r. 1744. Obec je známa Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry Stará Hora, kde sa nachádzajú pôvodné vinohradnícke "chyžky" a národopisné múzeum.

Späť