Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Tvrdošovce

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, 15 km SZ od Nových Zámkov. JZ časť chotára je na nive Váhu, na SV sa nachádzajú terasy juž. okraja Nitrianskej pahorkatiny. Obec patrila k hradu Nitra. Prvá písomná zmienka o obci pod menom Tardoskedde je z r. 1221, kedy bol majetkom kláštora v Heiligenkreuzi. Od r. 1297 vlastníkom bolo Ostrihomské arcibiskupstvo, na majetku hospodárili jeho predialisti až do 19. stor. Obec niekoľkokrát napadli Turci. V r. 1570 bolo v obci 30 domov a v r. 1598 74 domov. V tom r. vypálili obec aj turecké aj cisárske vojská. V r. 1600 - 03 bola vyľudnená, no v r. 1664 bolo už v obci 48 domácností. V 17. stor. boli zemepanským mestečkom od r. 1637 s trhovým právom. V r. 1725 zbúrali tunajšiu pevnosť. Na novozámockom panstve arcibiskupa v 2. pol. 19. stor. boli v prevádzke mäsiarstvo, bitúnok, tehelňa a parný mlyn. V r. 1907 a za 1. ČSR sa uskutočnili štrajky za uzavretie kolektívnych zmlúv a mzdové štrajky. Od r. 1919 - 1938 bola časť obce Jánošíkovo v prenájme Víta Slezáka, ktorú predtým vlastnila Trnavská apoštolská administratíva. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Na základe medzištátnej dohody presídlilo z Maďarska v r. 1947 115 slovenských rodín a súčasne bolo do Maďarska a do Čiech násilne presídlených vyše 400 maďarských rodín. ŠM založili v r. 1945, JRD v r. 1950. V katastri obce sa spomína v r. 1113 usadlosť Sobol, ktorá neskôr zanikla. Kultúrnohistorickými pamätihodnosťami obce sú rím. kat. kostol sv. Štefana z 2. pol. 18. stor. a pôvodne renesan. kaštieľ z pol. 17. stor., prestavaný asi o 100 r. neskôr.
Späť