Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Tekovský Hrádok

Základné údaje
Leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na pravobrežnej nive Hrona. Osídlenie lokality dokladajú neolitné sídliskové nálezy volútovej a lengyelskej kultúry, eneolitné s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, nálezy halštatské a laténske, taktiež slovanské valy z 9. - 10. stor. Obec vznikla zlúčením obcí Horný a Dolný Várad v r. 1944.

Horný Várad sa spomína v r. 1232 (Warad). Zemný hrad Várad sa uvádza už v Anonymovej kronike a záznam sa viaže k r. 896. Obec patrila do 16. stor. tunajším zemanom, neskôr rod. Kazyovcov, Majthényiovcov a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Dolný Várad sa spomína v r. 1394 (Vywarad). V r. 1401 patril ostrihomskému arcibiskupovi, od r. 1506 panstvu Levice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Zefrid sa spomína v r. 1232 (Zefryd), patril hradu Zvolen.

Pôv. got. kostol z konca 13. stor. bol zbarokizovaný na zač. 18. stor. Ref. kostol bol postavený ako tolerančný v r. 1780, bol prestavaný v r. 1889. V obci sa narodil Jozef Balogh (1896 - 1963) maliar.
Späť