Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ihráč

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Kremnických vrchov v úzkej doline Ihráčskeho potoka. Najstaršia písomná zmienka o obci sa viaže k r. 1388, bola majetkom hradného panstva Šášov, od r. 1690 rod. Dóczyovcov, od 2. pol. 17. stor. rod. Lipaiovcov a od r. 1678 bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. V chotári ťažili trachytový tuf a iné nerasty. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., drevorubačstvom, pálením dreveného uhlia a výrobou šindľov. Z r. 1678 je písomne doložená existencia píly v obci. Škola je dokladovaná od r. 1911 (nová budova bola dostavaná v r. 1964).
Späť