Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolný Lopašov

Základné údaje
Obec leží na JV okraji Malých Karpát po oboch stranách Lopašovského potoka v údolí, ktoré spadá k Dudvážskej terase. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1394 pod názvom Lopasow. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. V obci sa našli dva významné poklady strieborných mincí zo 16. a 17. stor. Významnými pamiatkami v obci sú rim. kat. kostol zo 14. stor. zasvätený sv. Martinovi, kaplnka sv. Trojice na cintoríne zo začiatku 18. stor. Pomník padlým z 1. svet. vojny pochádza z r. 1928. Medzi drobné sakrálne pamiatky patria kríže a sochy z 18. a 19. stor. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a chovom dobytka a ovocinárstvom. V 19. stor. tu boli dva majere. Typické bolo i tkanie látok a fungovanie vyšivkárskej dielne. R. 1902 bolo v obci založené Potravné družstvo a r. 1911 bol v obci vybudovaný chudobinec. V obci sa narodil biskup J. Klimom - podporovateľ cirkevnej spisby a umenia a P. Jedlička - kňaz, regionálny historik a spisovateľ.
Späť