Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Harmanec

Základné údaje
Leží v úzkej doline prudko tečúceho potoka Bystrica, pri ceste z B. Bystrice cez Malý Šturec do Turca, na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Vyskytujú sa tu zlatonosné žily s obsahom striebra, v 30. rokoch 20. stor. sa tu ťažilo zlato. Od r. 1949 je tu na ploche 20,05 ha štátna prírodná rezervácia Harmanecká tisina s rozsiahlym výskytom tisu vo veľkofatranskej vápencovej oblasti. Stala sa obcou v roku 1957. Osada vznikla okolo papierne, ktorú postavil r. 1829 F. S. Leicht a zmodernizoval r. 1842 viedenský podnikateľ M. V. Schloss. V druhej pol. 19. stor. už bola harmanecká papiereň najväčšou strojovou papierňou v Uhorsku. Podnik sa stal takmer monopolným odberateľom dreva ako vlákniny z mestských lesov. Začalo sa s ručnou výrobou papiera z handroviny, r. 1846 bol zakúpený prvý papiernický stroj z Aachenu a v r. 1868 sa prešlo na novú technológiu výroby papiera z dreviny. Nad papierňou sa nachádza novorenesančná náhrobná kaplnka z r. 1876, pamätná tabuľa SNP, bunker zo SNP na Kráľovej studni. Uchovala sa živá tradícia fašiangových pretekov na krnačkách (väčšie sánky na zvážanie sena a dreva).

Späť