Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bíňa

Základné údaje
Nachádza sa v Podunajskej nížine na dolnom toku Hrona 16 km SZ od Štúrova. Obec pod týmto menom vznikla v r. 1890 zlúčením Malej a Veľkej (Nagbeen) Bíne. Východnú časť katastra obce tvorí močaristá niva Hrona s chráneným prírodným útvarom Sprašový profil na jeho brehu. SZ od obce sa nachádza vodná nádrž. Na mieste Bíne počas rímskej ríše existovala vysunutá pevnosť. Obec sa prvýkrát spomína pod menom Byn v súpise, ktorým kráľ Belo II. v r. 1135 potvrdil majetky konventu sv. Štefana v Bzovíku. Obec však bola pravdepodobne založená už v období panovania kráľa Štefana I., ktorý ju daroval Bínovi, synovi Honta. Malá Bíňa patrila koncom 12. stor. Amadeovcom. V r. 1217 bola majetkom miestneho premonštrátskeho prepošstva a kláštora. V 15. stor. patrila Somiovcom a od 16. stor. šahanskému prepoštovi. V r. 1532 ju zničili Turci a opustený kláštor v r. 1561 prešiel do správy jezuitov z Trnavy. Od. r. 1401 je písomne známa Veľká Bíňa (Nagbeen). V r. 1570 Veľká Bíňa mala 30 domácností, Malá Bíňa 12 domácností. V r. 1664 k Veľkej Bíni (56 domácností) patrila aj vyľudnená Stará Bíňa (Ó Bín), v obci pracoval jednokolesový mlyn. V Malej Bíni bolo 13 domácností a dvojkolesový mlyn. V r. 1683 Malú Bíňu zničili poľsko-litovské vojská. Veľká Bíňa v 16. stor. sa stala majetkom Erdődyovcov, od 17. stor. patrili Pálffyovcom. Po r. 1890 obe obce splynuli. V 20-tych r. min. storočia prišli slovenskí kolonisti. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Od decembra 1944 sa tu uskutočnili ničivé bojové strety 2. svet. vojny. JRD založili v r. 1950. Kaplnka Dvanástich apoštolov, pôv. románska je zo zač. 12. stor. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, v Malej Bíni pôvodne románsky spred r. 1217 bol v r. 1683 zničený, v r. 1722-32 obnovený.
M. č.: bíňa, kolónia.
Späť