Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Málaš

Základné údaje
Leží na východnom úpätí Pohronskej pahorkatiny v doline a na terasách potoka Nýrica. Písomne sa obec uvádza v r. 1156 (Malos), patrila ostrihomskému arcidiakonátu. Koncom 13. a zač. 14. stor. sú listinne doložené tri lokality tohto názvu, z ktorých jedna (Kydymalusy) patrila ostrihomskému arcibiskupovi a dve (Puzta Malas a Mendscenthmalasa) zemanom. V r. 1535 sa uvádzajú dve obce: Veľký Málaš, ktorý patril zemanom z Málaša a Kalnej a Malý Málaš, ktorý sa uvádza ako úplne opustený. Neskôr patrila obec rod. Hunyadyovcov, Baloghovcov a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Dolná Arma je dnes opustená osada. Spomína sa v r. 1536 (Arma).

Neogot. kostol bol postavený v r. 1907 na mieste staršieho got. kostola. Klas. kúria pochádza zo zač. 19. stor. Neskoroklas. kúria bola postavená v pol. 19. stor.
M. č.: arma, málaš.
Späť