Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Palárikovo

Základné údaje
Obec, s pôvodným názvom Slovenský Meder, leží na juhozápadnom Slovensku v Podunajskej nížine, 13 km SZ od Nových Zámkov. Patrí k väčším sídlam okresu. Západné časti sú močaristé, v severnej časti sa nachádza slanisko a na juhovýchode vodná nádrž. Chránené územie Palárikovskú bažantnicu založil gróf Károlyi v r. 1752. Chránený prírodný anglický park s rozlohou 51 ha prechádza v lesopark. Archeologické vykopávky svedčia o osídlení lokality už neolite. Prvá zmienka o obci Meger je z r. 1135, keď ju kráľ Belo II. potvrdil ako majetok kláštora v Bzovíku. Bolo tu 10 viníc kúpených od rodu Kalos. V r. 1248 časť zeme patrila kráľovským taverníkom a jobagiónom kráľovnej. V 13. stor. bola majetkom šľachticov zo Seku pochádzajúcich z rodu Hont-Pázmányovcov. V r. 1431 vlastníctvo prebralo panstvo Šurany. Po r. 1545 postavili Forgáchovci vodný hrad, ktorý zanikol počas protitureckých bojov. V r. 1570 obec nepatrila pod tureckú správu, ale zo strachu odvádzala daň Turkom z troch domácností. V r. 1664 bola neobývaná. V októbri 1684 Adam Cobor s husármi vypálil aj Meger. Obec osídlili slovenskí osadníci. Kaunitzovci, pôvodne z Moravy, kúpili v r. 1690 majetky v Mederi od Šurianskeho panstva. Na ich panstve sa usadili ľudia z Moravy. Neskôr svoj chátrajúci kaštieľ a pozemky v r. 1736 predali Károlyiovcom.

Pálenicu postavili v r. 1865, tehelňu 1871. Na oslavách 1. mája 1890 sa zúčastnilo 3000 robotníkov z celého okresu. V 18. stor. Pálffyovci tu úspešne chovali kone. Koncom 19. stor. boli najväčšími vlastníkmi pozemkov obce Károlyiovci. Menšie podiely mali Bertoldovci a Pongrácovci. Počas 1. ČSR rástla nespokojnosť poľnohosp. a železničných robotníkov so sociálnymi podmienkami, čo vyústilo do častých štrajkov. V období r. 1938 - 1945 keď bola obec súčasťou Maďarska, časť obyv. prešla na územie Slovenska. Štátne majetky založili v r. 1946, JRD v r. 1950. V katastri obce Palárikovo počas jej celej histórie obce existovali a zanikli 4 dediny. V r. 1113 to boli dediny Báb a Kopčany, v r. 1275 dedina sokoliarov Križovany a v r. 1424 Svätý Juraj. Kultúrnohistorickými pamiatkami sú: Barokový rím. kat. kostol sv. Jána Nepomuka pôvodne z r. 1754, neskôr upravovaný, trojkrídlový poschodový kaštieľ so šľachtickým divadlom v záhrade a veľkou knižnicou postavený Fr. Károlyim v r. 1757, prestavaný v r. 1866 v klasicistickom slohu podľa návrhu staviteľa Mikuláša Ybla na podnet grófa Alojza Károlyiho a pomník padlým v 2. svet. vojne od T. Bártfaya. Významnými osobnosťami, ktoré tu žili a pôsobili sú: Gabriel Paulík, miestny farár, národný buditeľ a priekopník včelárstva na Slovensku pôsobil v obci v r. 1844 až 1882, na farskej budove má umiestnenú pamätnú tabuľu a pochovaný je na miestnom cintoríne, ďalej to bol Alojz Károlyi, uhorský diplomat, zomrel v r. 1889 a Karol Strmeň, vlastným menom Karol Bekéni (9. 4. 1921 - 21. 10. 1994), ktorý patrí medzi významných predstaviteľov zahraničného exilu katolíckej moderny. Bol to básnik, prekladateľ, novinár, pedagóg, literárny kritik, rečový fenomén a vysokoškolský profesor. V základnej škole, ktorá nesie jeho meno je zriadená stála expozícia jeho literárneho diela. Obec Palárikovo poskytuje dobré oddychové aktivity. Lesný závod má v okolí niekoľko poľovných revírov na drobnú a raticovú zver. Možnosť ubytovania pre skupiny je v kaštieli.
M. č.: čiky, ľudovítov.
Späť