Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lipová

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na styku aluviálnej nivy Nitry a východnom okraji Nitrianskej pahorkatiny v nadmorskej výške 126 m, 4,5 km S od Šurian. Vznikla v r. 1960 spojením obcí Ondrochov a Mlynský Sek. Prvá archeologická správa o osídlení chotára je z obdobia eneolitu. Ďalšie vykopávky sú z doby bronzovej a halštatskej a z období nitrianskej, unětickej a maďarovskej kultúry.

Prvá zmienka o Ondrochove pod menom Vldruc je z r. 1156 v listine, ktorou ostrihomský arcibiskup vyčlenil desiatky dediny kanonikom ostrihomského kostola. V 13. stor. dedina patrila šľachticom z Ondrochova, od r. 1404 Sookyovcom. V r. 1311 počas bojov Matúša Čáka Trenčianskeho bola časť osady spustošená. Podobne to bolo za husitského povstania v r. 1465. V r. 1550 vtrhli na územie obce Turci. Zničili kaštieľ, ktorý zostal opustený, a napokon aj zrúcaný. Ďalšie turecké pustošenia boli v r. 1660, 1663, 1664. V 16. stor. tu nadobudli majetkové podiely Ujfalussiovci a Ocskayovci. Konc. 19. stor. bol najväčším vlastníkom pozemkov v obci Károlyi. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohosp. Okrem základných poľnohosp. plodín pestovali v 18. stor. aj chmeľ a skúšali vypestovať ryžu a bavlnu. Okrem toho sa v obci varilo pivo a pálila sa pálenka. Obec mala v 19. stor. mlyn a v r. 1876 bola do prevádzky spustená železničná trať Šurany - Nitra. Prvá správa o stavbe jednotriednej školy je z r. 1800. Do r. 1928 bola cirkevnou a vydržiaval ju gróf Károlyi. Po r. 1928 až do r. 1930 nebola škola udržiavaná a nachádzala sa v zlom stave. 18. marca 1930 prešla pod správu štátu. V r. 1881 bola osada Ondrochov začlenená pod Mlynský Sek, kde zostala až do r. 1945. Od r. 1938 - 1945 boli obce začlenené do Maďarska. V r. 1945 ustupujúca nemecká armáda vyhodila most pri mlyne a zničené boli aj jeho stavidlá na rieke Nitre. Od r. 1945 až do r. 1960 bol Ondrochov politicko - administratívne samostatnou obcou. V r. 1951 bol Ondrochov osadou Mlynského Seku, v r. 1951 - 1960 samostatnou obcou.

Územie Sek sa spomína v r. 1267, keď si ho rozdelili šľachtici zo Seku (de Zeg). Bol to sídelný majetok sečiansko-bučianskej vetvy Hont-Pázmányovcov, z ktorého sa delením vyčlenil Malý a Veľký Sek. V chotári obce Veľký Sek vznikol Molmuzegh (Mlynský Sek). Prvá zmienka je z r. 1379. Do 15. stor. patril Szegiovcom a Šurianskemu panstvu, neskôr Stiborovcom, v 16. stor. Ezdeghyovcom. Koncom 16. storočia a začiatkom 17. storočia ho zničili Turci. V 18. a 19. stor. boli medzi majiteľmi Brunschwickovci, Bošňákovci, Motešickovci, Károlyiovci a iní. Po vzniku 1. ČSR bola v obci štátna škola. Škola mala aj svoju knižnicu. Obyvatelia sa väčšinou živili prácou ako sezónni poľnohospodárski robotníci. Obdobie 1. ČSR bolo charakterizované nezamestnanosťou a vysťahovalectvom. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Výraznejší rozvoj obce nastal až po oslobodení obce Sovietskou armádou. V r. 1950 sa založilo JRD.

Z pamätihodností treba uviesť, že obec Mlynský Sek mala iba zvonicu a na cintoríne bola postavená socha svätého Jána Nepomuckého. V Mlynskom Seku stojí neogot. kaštieľ z roku 1903, ktorí dali postaviť Elekovci. Od 1. mája 1947 slúži pre sociálne účely ako Domov ochrany mládeže. Od r. 1998 má obec samostatnú farnosť.
M. č.: mlynský sek, ondrochov.
Späť