Ústredný portál verejnej správy

Formulár k zverejňovaniu a aktualizácii informačného obsahu o činnosti orgánu verejnej moci

Orgány verejnej moci sú v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente povinné zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť. Za porušenie uvedenej povinnosti je možné v zmysle § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente uložiť pokutu od 1 000 do 25 000 eur.

Uvedenú povinnosť je možné splniť vyplnením a odoslaním nižšie uvedeného formulára.

Prosíme zodpovedné orgány verejnej moci, aby dodržiavali rozsah jednotlivých statí, a to nasledovne:

- perex (úvod) – 100 slov,

- ostatné state – 150 slov.

 

Zodpovedná inštitúcia

Kontaktná osoba

(údaje budú sprístupnené iba redaktorom portálu slovensko.sk)

Informačný obsah

Vzor

 

Informácie k odoslaniu formulára:

Údaje označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie (*)
Adresát: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

V prípade potreby sa pred odoslaním formulára môžete obrátiť na redakcia@nases.gov.sk.