Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie technického účtu

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Popis služby

Žiadosť slúži k registrácii technického účtu, ktorý zastupuje identitu informačného systému žiadateľa a v module IAM určuje rozsah oprávnení pri prístupe k službám spoločných modulov ÚPVS vrátane disponovania s elektronickou schránkou zastupovaného žiadateľa technickými prostriedkami prostredníctvom podporovaných komunikačných rozhraní. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Informácie o službe

Prejsť na službu