Ústredný portál verejnej správy

Podávanie oznámení o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi (do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode) oznámiť opätovné prijatie priezviska, prípadne upustenie od používania spoločného priezviska po rozvode, príslušnému matričnému úradu, v ktorého matričnom obvode bolo manželstvo uzatvorené a zapísané. Informácie o službe

Prejsť na službu