Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o tabuľkách s evidenčným číslom a dokladoch od vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom získanie informácií o doklade a vývozných TEČ vozidla odhláseného do cudziny, ktorého je vlastníkom alebo držiteľom osvedčenia. Služba vráti výsledok spracovania na portál.

Prejsť na službu