Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie pomoci na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Žiadosť - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020, Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. (Služba = formulár na vyplnenie žiadosti, Informácie = návod na vyplnenie a zaslanie žiadosti) Informácie o službe

Prejsť na službu