Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie o porušení časového plánu výkonu trestu povinnej práce

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba umožní poskytovateľovi práce oznámiť PaMÚ neúčasť odsúdeného na vykonaní práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu prác. PaMÚ je notifikovaný o doručení oznámenia. Notifikovaný je aj odsúdený. Informácie o službe

Prejsť na službu