Ústredný portál verejnej správy

Zasielanie notifikácie o dôležitých zmenách v legislatíve a metodických postupoch v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Na základe informácií evidovaných v systéme, najmä aktuálne platnej legislatíve z relevantných oblastí a aktuálne platných metodických postupov, školiacich materiálov, metodických postupov a usmernení, je možné jednotlivým inštruktorom a iným odborne spôsobilým osobám, ale aj samotným autoškolám a iným entitám včas zasielať prostredníctvom tejto služby automatické notifikácie o zmene legislatívy alebo metodického postupu, školiacich materiálov, nariadenia alebo usmernenia. Na základe tejto informácie si môžu najmä jednotlivé autoškoly a inštruktori v dostatočnom časovom predstihu upraviť svoje individuálne pracovné postupy v rámci výkonu výučby alebo výcviku, prípadne testovania. Informácie o službe

Prejsť na službu