Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie sa na skúšku odborne spôsobilej osoby v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenie sa uchádzača na skúšku ADR osvedčenie o školení vodiča, osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej (nákladnej/osobnej) doprave, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby, preukaz vodiča vozidla taxislužby a inštruktorské oprávnenie. Informácie o službe

Prejsť na službu