Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto elektronickej služby podnikateľ – výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla podať žiadosť o typové schválenie vozidla, na základe ktorej miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy rozhodne o tom či typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o podmienkach prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a tiež medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Informácie o službe

Prejsť na službu