Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažnosti na Ústavný súd SR

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba slúži občanom, podnikateľom aj orgánom verejnej moci na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Je potrebné ho použiť, ak sa domnievate, že Vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo jej zamestnancov. V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár „Podanie na začatie konania pred ÚS SR“. Upozornenie: Elektronické podanie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) klienta. Ak klient nemá kvalifikovaný elektronický podpis, možno splnomocnenie doručiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky buď v elektronickej podobe vykonaním zaručenej konverzie jeho podpísaného originálu z listinnej podoby do elektronického dokumentu alebo doručiť podpísaný originál splnomocnenia v listinnej podobe poštou, prípadne osobne. Informácie o službe

Prejsť na službu