Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažností na Ústavný súd Slovenskej republiky

Kancelária Ústavného súdu SR

Popis služby

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Je potrebné ho použiť, ak sa domnievate, že Vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo jej zamestnancov. V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár „Podanie na začatie konania pred ÚS SR“. Upozornenie: Elektronické podanie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov musí podávajúci podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) klienta. Ak klient nemá zaručený elektronický podpis, je potrebné doručiť podpísaný originál splnomocnenia Ústavnému súdu Slovenskej republiky poštou alebo osobne. Informácie o službe

Prejsť na službu