Ústredný portál verejnej správy

Doplnenie podania na konanie pred Ústavným súdom SR

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba slúži občanom, podnikateľom aj orgánom verejnej moci na elektronické doplnenie už skôr podaného podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na formu skôr doručeného podania. Upozornenie: Elektronické doplnenie podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu