Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhov na konanie pred Ústavným súdom SR

Kancelária Ústavného súdu SR

Popis služby

Tento formulár slúži na elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Možno ním iniciovať všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky. Upozornenie: Elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) klienta. Ak klient nemá zaručený elektronický podpis, je potrebné doručiť podpísaný originál splnomocnenia Ústavnému súdu Slovenskej republiky poštou alebo osobne. Informácie o službe

Prejsť na službu