Ústredný portál verejnej správy

Podávanie štatistických výkazov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podanie štatistického výkazu“ umožní spravodajskej jednotke splnenie si spravodajskej povinnosti v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, a teda zadanie požadovaných údajov, alebo opravu už skôr zadaných údajov. Sprístupní zástupcovi ŠJ možnosť vyplniť/opraviť/odoslať elektronický formulár pre elektronický zber. Služba zabezpečí následnú verifikáciu zadaných údajov.

Prejsť na službu