Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o ex ante posúdenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Podanie žiadosti o ex ante posúdenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu umožňuje žiadateľovi v prípade, ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie požiadať úrad pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania o ex ante posúdenie (kontrolu) dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42 ZVO. Informácie o službe

Prejsť na službu