Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o ex ante posúdenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba "Podávanie žiadosti o ex ante posúdenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu, umožňuje žiadateľovi v prípade, ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie požiadať úrad pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania o ex ante posúdenie (kontrolu) dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky." Služba je prístupná s autentifikáciou eID kartou. Informácie o službe

Prejsť na službu