Ústredný portál verejnej správy

Udeľovanie patentov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je súčasť procesov v rámci konania o patentoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o udelenie patentu na vynález, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky počas procesu udeľovania prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o udelenie patentu na vynález. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Informácie o službe

Prejsť na službu