Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Službu možno využiť v prípade podozrenia z neoprávneného spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Službu "podanie návrhu" môžete využiť, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov (napríklad ste odvolali Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, no spoločnosť aj napriek tomu ďalej spracúva Vaše osobné údaje...), alebo v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov "GDPR". Ak úrad konanie o ochrane osobných údajov začne budete účastníkom konania o ochrane osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje inej osoby boli spracúvané v rozpore s ochranou osobných údajov môžete túto službu využiť tiež, avšak v tom prípade bude úrad považovať návrh za podnet a Vy, nakoľko nie ste priamo poškodený, nebudete účastníkom konania o ochrane osobných údajov. Informácie o službe

Prejsť na službu