Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje držiteľom licencie podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo podať oznámenie o neuskutočnení transferu alebo vývozu určených výrobkov v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V rámci služby majú držitelia licencie možnosť podať hlásenie v elektronickej podobe. Informácie o službe

Prejsť na službu