Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie koncentrácie podnikateľov Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov, ktorí sú účastníkmi koncentrácie a vznikla im povinnosť takúto koncentráciu oznámiť podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podnikateľ prostredníctvom služby zasiela podklady potrebné na posúdenie takejto koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky elektronickým doručením vybraných podkladov, požadovaných vyššie uvedeným zákonom a Vyhláškou Protimonopolného úradu SR č. 170/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie. Informácie o službe

Prejsť na službu