Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie pre záujemcov o podnikanie a existujúcich podnikateľov. Poradenstvo je poskytované na regionálnej úrovni v spolupráci so zainteresovanými kľúčovými organizáciami zameranými na podporu podnikania daného okresu, regiónu. Pre záujemcov o podnikanie je obsah pomoci orientovaný na základy podnikania, povinnosti a činnosti novo zakladaných podnikov v oblasti manažmentu, marketingu, nastavenia a vypracovania podnikateľského zámeru, mapovania podmienok podnikania v regióne, na právnu, finančnú, daňovú a účtovnú problematiku. Pre existujúcich podnikateľov je pomoc poskytovaná formou informačných a poradenských služieb. Zameriava sa predovšetkým na oblasti súvisiace s rozvojom podniku, prekonávaním podnikateľských problémov, hľadaním vhodných riešení, výziev a trhového potenciálu. V rámci služby majú existujúci podnikatelia možnosť elektronicky podať žiadosť o schválenie dotovanej poradenskej služby a záujemcovia o podnikanie podať Evidenčný list klienta. Informácie o službe

Prejsť na službu