Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje finančné príspevky na podporu podnikateľských a technologických inkubátorov. Cieľom pomoci je vytváranie vhodných štartovacích podmienok pre fungovanie začínajúceho malého podniku v období minimálne troch rokov jeho existencie, zvýšenie ich konkurencieschopnosti, udržanie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch SR a vyrovnávanie regionálnych disparít. Ministerstvo hospodárstva SR poskytuje dotácie podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Na základe zverejnených výziev na predkladanie žiadostí je možné podávať žiadosti o poskytnutie dotácie a následne aj žiadosti o vyplatenie dotácie. V rámci služby majú podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o nasledujúce typy dotácií uvedené v § 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR:§ 2 písm. a) – podpora baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,§ 2 písm. b) – podpora rozvoja malého a stredného podnikania,§ 2 písm. c) – podpora využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,§ 2 písm. d) – podpora ochrany spotrebiteľa,§ 2 písm. e) – podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb,§ 2 písm. f) – podpora výskumu, vývoja a inovácií,§ 2 písm. g) – podpora energetickej efektívnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu