Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje zoznam vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky na výstavbu energetického zariadenia, na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete podľa zákona o energetike. Osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Osvedčenie je zároveň dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave. Informácie o službe

Prejsť na službu