Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam energetických audítorov spravovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Energetický audítor vykonáva energetický audit na vyhodnotenie aktuálnej energetickej náročnosti budov, prevádzok, zariadení a pod., na základe ktorého vypracúva správu z energetického auditu a súhrnný informačný list. Na základe navrhovaného zoznamu opatrení vyhodnocuje možné úspory energie. Informácie o službe

Prejsť na službu