Ústredný portál verejnej správy

Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje informácie o medzinárodnej spolupráci pri elektronickom obchode a službách na vnútornom trhu. Poskytovateľom, príjemcom služieb a spotrebiteľom je poskytovaná pomoc a informácie o právach a povinnostiach podľa príslušných zákonov, najmä o: zmluvných právach a povinnostiach, vybavovaní sťažností, reklamácií, uplatnení nárokov na náhradu škody a riešení sporov,inštitúciách, združeniach alebo orgánoch verejnej správy, od ktorých môžu získať ďalšie informácie alebo pomoc. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o informácie z oblasti elektronického obchodovania. Informácie o službe

Prejsť na službu