Ústredný portál verejnej správy

Vkladanie dávky archívnych dokumentov do elektronického archívu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Vkladanie dávky archívnych dokumentov umožňuje zachytiť množinu archívnych dokumentov z komunikačného kanála. V prvom kroku je teda možné prijať celú dávku archívnych dokumentov, prípadne vyselektovať, ktoré dokumenty majú byť naozaj prebrané, pričom je možné aplikovať aj hromadnú OCR funkciu. V tomto prípade možno teoreticky predpokladať aj automatické extrahovanie metadát. Predpokladom bude preddefinovaná štruktúra skenovaných dokumentov. Aby mohla byť dávka skutočne prebraná do Elektronického archívu, je potrebné previesť sériu ďalších krokov, podobne ako v predchádzajúcich dvoch sekciách, len v tomto prípade musia služby fungovať efektívne a priateľsky pre používateľa aj pre množinu dokumentov a skupinový import. Takže je nutné: Zapísať potrebné informácie o množine dokumentov do metadát, pričom za optimálne sa považuje automatické extrahovanie metadát z obsahu a vlastností dokumentov do najväčšej možnej miery; Klasifikovať množinu archívnych dokumentov v rámci klasifikačnej schémy a priradiť ich do spisu a vecnej skupiny; Priradiť množine archívnych dokumentov jednoznačné identifikátory (bude riešiť systém na základe definovaného kľúča a zaradenia v rámci klasifikačnej schémy); Priradiť množine archívnych dokumentov klasifikačné kódy podľa umiestnenia v hierarchii; Usporiadať dokumenty do oddielov podľa veľkosti a spôsobu priradenia režimu spravovania, ktorý predovšetkým definujú dĺžku uchovania v archíve a následne kroky, ako aj spôsob kontroly integrity, čitateľnosti množiny archívnych dokumentov a ich ďalších ochranných prvkov (ako napríklad elektronického podpisu). Informácie o službe

Prejsť na službu