Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje požiadať o potvrdenie Vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov - Medzinárodného dovozného certifikátu (IIC) v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o potvrdenie medzinárodného dovozného certifikátu. Informácie o službe

Prejsť na službu