Ústredný portál verejnej správy

Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) umožňuje prevádzkovateľom elektronicky podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh. Prevádzkovatelia sú povinní hlásenie každoročne poskytovať MH SR. V prípade, ak ho opakovane neposkytnú, MH SR oznámi túto skutočnosť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv s návrhom na zrušenie príslušného povolenia. V rámci služby majú prevádzkovatelia možnosť podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh v elektronickej podobe. Informácie o službe

Prejsť na službu