Ústredný portál verejnej správy

Overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje podať elektronicky žiadosť o overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (SLP). Podať elektronickú žiadosť o overenie dodržiavania zásad SLP môže len žiadateľ registrovaný v Akreditačnom informačnom systéme (AIS). Služba umožňuje zaregistrovanému subjektu získať informácie o aktuálnom stave procesu overenia dodržiavania zásad SLP od žiadosti až po rozhodnutie a informácie o všetkých žiadostiach a službách subjektu. Elektronickú žiadosť možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom resp. vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne SNAS. Informácie o službe

Prejsť na službu