Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Školský vzdelávací program predstavuje druhú úroveň participatívneho alebo tzv. dvojúrovňového modelu koncipovania obsahu vzdelávania. Školský vzdelávací program je záväzným východiskovým dokumentom utvoreným na základe štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program vymedzuje ciele, obsah i podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce didaktické prístupy a navrhuje metódy overovania, resp. hodnotenia vzdelávacích výstupov. Na tvorbe a realizácii školského vzdelávacieho programu sa majú okrem riaditeľov a učiteľov podieľať tiež rady škôl i ľudia pôsobiaci mimo škôl. Školský vzdelávací program je povinnou súčasťou pedagogickej dokumentácie. Školský vzdelávací program školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa školského zákona. Pre tvorbu ŠkVP využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán. V učebnom pláne školského stupňa sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii. Informácie o službe

Prejsť na službu