Ústredný portál verejnej správy

Vykonávanie kontrolnej činnosti Úradom vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Služba je určená pre zabezpečenie procesov súvisiacich s kontrolnými činnosťami plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Úrad vlády má kompetencie ako ústredný orgán štátnej správy podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vykonáva kontrolu v oblasti dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach u vybraných orgánov verejnej správy aj kontrolu dodržiavania ustanovenia § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach so zameraním na dodržanie lehoty pre vydanie vnútorného predpisu a súlad.

Prejsť na službu