Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Služba je určená pre zabezpečenie procesov súvisiacich s poskytovaním finančných prostriedkov v gescii ÚV SR podnikateľom, verejnosti, ako aj iným subjektom. Služba bude zabezpečovať elektronickou cestou výmenu dokumentov a informácií so žiadateľom po schválení žiadosti poskytovateľom. Finančné prostriedky sú určené na aktivity v oblasti boja proti drogám, ľudských práv, záväzkov vyplývajúcich z Dunajskej stratégie, z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, horizontálnych priorít národného referenčného rámca, ako aj prostriedkov poskytovaných na základe napr. vládnych zmlúv a prípadne iných titulov, na ktoré do budúcnosti bude ÚV SR poskytovať financie.

Prejsť na službu